9 ตามรอยพ่อสอน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( Term of Service )

www.central.co.th ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อทำความเข้าใจและตกลงยอมรับเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทฯ จึงขอเรียนว่าทางบริษัทฯ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังนี้


การใช้งานเว็บไซด์ (Description Of Service)
www.central.co.th ซึ่งให้บริการเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด ที่จะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและ/หรือ ของบริษัทฯ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการละเมิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการดำเนินการตามกฏหมาย


การจำกัดความรับผิด (Disclaimer policy)
บริษัทฯ มีนโยบายในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า และการคืนเงิน ตามเงื่อนไขดังนี้ http://www.central.co.th/Help/Policy.aspx


ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือส่วนต่างๆที่ปรากฏในเวปไซด์ทั้งหมด ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพท์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ห้ามมิให้คัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง ทำซ้ำ หรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ (Modifications to Service)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หยุดการให้บริการเว็ปไซด์ รวมถึงการพักบริการเพื่อการปรับเปลี่ยนด้านซอร์ฟแวร์ หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค เหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึง หลักเกณฑ์การลงโฆษณา อาจมีการเปลี่ยนแปลข้อความ ตามที่ทีมงานเห็นสมควร
Central Online Shopping จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 24 ซ. อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง กรุงเทพ 10250 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0101552340014