ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( Term of Service )

www.central.co.th ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อทำความเข้าใจและตกลงยอมรับเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทฯ จึงขอเรียนว่าทางบริษัทฯ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังนี้


การใช้งานเว็บไซด์ (Description Of Service)
www.central.co.th ซึ่งให้บริการเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด ที่จะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและ/หรือ ของบริษัทฯ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการละเมิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการดำเนินการตามกฏหมาย


การจำกัดความรับผิด (Disclaimer policy)
บริษัทฯ มีนโยบายในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า และการคืนเงิน ตามเงื่อนไขดังนี้ http://www.central.co.th/Help/Policy.aspx


ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือส่วนต่างๆที่ปรากฏในเวปไซด์ทั้งหมด ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพท์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ห้ามมิให้คัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง ทำซ้ำ หรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ (Modifications to Service)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หยุดการให้บริการเว็ปไซด์ รวมถึงการพักบริการเพื่อการปรับเปลี่ยนด้านซอร์ฟแวร์ หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค เหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึง หลักเกณฑ์การลงโฆษณา อาจมีการเปลี่ยนแปลข้อความ ตามที่ทีมงานเห็นสมควร