souvenir

Thai Souvenir ของฝาก ของที่ระลึกลายช้าง

5 ของฝาก ของที่ระลึก ลายช้าง

สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อมาท่องเที่ยวเมืองไทยคือ ของฝากหรือของที่ระลึกลายช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมือง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยที่รู้จักไปทั่วโลก...