9 ตามรอยพ่อสอน
Central Credit Card

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

 • • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 • • ในกรณีที่เป็นสินค้าในหมวด Pocket Book และ Movies&DVD มีปัญหา ชำรุด หรือใช้งานไม่ได้ อาทิ แผ่น DVD ไม่สามารถเปิดดูได้ หรือ หนังสือจำนวนหน้าขาดหายไป เป็นต้น ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าภายใน 7 วันหลังจากบริษัทฯได้รับสินค้าเดิมกลับมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนรับคืนสินค้า

 • • ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)

 • • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น กรณีเปลี่ยนสีของสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และหากเป็นจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง ส่วนกรณีที่เป็นการจัดส่งโดยรถขนส่งฯ ทางบริษัทฯ ขอจัดเก็บค่าใช้จ่าย ในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าในมูลค่า 50 บาท

 • • กรณีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคโทรนิก และ Gadget หากเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ โดยสินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน และมีกล่องสินค้า ใบรับประกัน หรือเอกสารในชุดใบรับประกัน คู่มือ พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนอยู่ครบทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆให้แก่ลูกค้า

 • • กรณีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคโทรนิก และ Gadget หากเกิดการชำรุดที่อยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกัน กรุณาติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามเอกสารใบรับประกัน

 • • สินค้าประเภท Computer Software ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • • สินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อาหาร สินค้าแผนกเครื่องสำอาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • • สินค้าประเภทตลับหมึก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)

 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้ากลุ่มแม่และเด็กที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายโดยตรง เช่น เครื่องปั๊มน้ำนม จุกนม

 • • กรณีบัตร Gift Card ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตร ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย


 • เงื่อนไขการคืนเงิน
 • 1. กรณีลูกค้าเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต mPay Paysbuy และPaypal
  • 1.1 หากมีการยกเลิกรายการก่อนทำการบรรจุสินค้าลงกล่อง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับไปยังบัญชีบัตรเครดิตภายในวันทำการถัดไป
  • 1.2 กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงคืนวงเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิต mPay Paysbuy หรือ Paypal ของลูกค้าภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า
 • 2. กรณีลูกค้าชำระด้วยวิธีการอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 1
  • 2.1 สำหรับรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า
  • 2.2 สำหรับรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

Exchange and Return policy

Items can be returned or exchanged within 14 days of purchase in the following cases:

 • • If an item is faulty, wrongly described or different from the purchase confirmation, we will exchange it, and deliver a new item to you (within 7 working days) with free of charge.

 • • If you have a problem with books, movies or DVDs, such as it does not work with the DVD players or there are missing pages, we will exchange the faulty item within 7 working days after we receive an item with free of charge. We reserve the right to inspect the items before accepting the items.

 • • In case of return or cancel an order (Under the company’s policy), the items must be in the ready-to-sell condition. (Ready-to-sell condition means the condition of the items has not changed or damaged. Price tags, OCPB tags, and brand tags has toremain in the package of that items in the same condition that company delivers to the customers)

 • • In case of customers would like to exchange the items such as changing color, customers are responsible for the delivery charge and the itemsthe items must be unchanged or undamaged. Price tags, OCPB tags, and brand tags has to remain in the package of that items in the same condition that company deliver to the customers. Company will inspect the items before delivering the new items to the customers. In case of delivery by post, there will be actual postal charge. In case of trucks delivery, there will be 50 baht charge.

 • • If an electrical appliance, electronic item or gadget is damaged or does not work within the warranty, please directlycontact the suppliers from the warranty documents.

 • • For computer softwares, the company reserves the right to refuse any exchange or return.

 • • For clothing, accessories, cosmetics, and food, our company reserves the right to refuse any return or exchange.

 • • For ink-jet products, the company reserves the right to refuse to exchange the items that are notin the ready-to-sell condition. (Ready-to-sell condition means the condition of the items has not changed or damaged. The items must be in the same condition that company delivers to the customers)

 • • The company reserves the right to refuse any exchange and return of the items from the mother & child department that directly touch the body such as breast pump, child pacifier.

 • • In case of gift cards, the company reserves the right to receive/return/cancel/compensate for damaged gift cards or any change of gift card including lost gift cards.


 • Return Conditions
 • 1. Pay by credit card, mPay, Paysbuy and Paypal
  • 1.1 If you make a cancellation before packing, our company will refund the amount into your credit card account within the next working day.
  • 1.2 In case of returning the item after having been received, our company will refund the amount into your credit card account within 14 working days after we have checked and confirmed the return.
 • 2. Pay by other payment methods
  • 2.1 For the purchases under 3,000 baht, our company will transfer the amount into your account within 3 working days of checking and confirming the return.
  • 2.2 For the purchases over 3,000 baht, our company will transfer the amount into your savings account within 5 working days of checking and confirming the return.
Central Online Shopping operated by COL Public Company Limited 24 Onnuch 66/1 Suan Luang Bangkok 10250 E-Commerce Registration Number : 0101552340014