Page 1
 • WishList
  Quick Shop

 • ฿ 3,000
 • เมื่อซื้อ Tulasara Bright Concentrate ราคาพิเศษ 3,000 บาท
  รับฟรีชุดเซ็ทมูลค่า 3,370 บาท
  ประกอบด้วย
  Tulasara Bright Concentrate 30 ml,
  Invati Advanced Exfoliating Shampoo 10ml,
  Invati Advanced Thickening Conditioner 10ml และ
  Invati Advanced Scalp Revitalizer 10ml

  หมายเหตุ:
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด จำกัด 1 ชุดต่อ 1
  รายการสั่งซื้อและไม่ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
  • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 28 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด*
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 28/06/2018
 • WishList
  Quick View

 • ฿ 3,000
 • เมื่อซื้อ Tulasara Calm Concentrate ราคาพิเศษ 3,000 บาท
  รับฟรีชุดเซ็ทมูลค่า 3,370 บาท ประกอบด้วย
  Tulasara Calm Concentrate 30 ml,
  Invati Advanced Exfoliating Shampoo 10ml,
  Invati Advanced Thickening Conditioner 10ml
  และ Invati Advanced Scalp Revitalizer 10ml

  หมายเหตุ:
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด จำกัด 1 ชุดต่อ 1 รายการ
  สั่งซื้อและไม่ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
  • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 28 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด*
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 28/06/2018
 • WishList
  Quick Shop

 • ฿ 4,000
 • เมื่อซื้อ Tulasara Radiant Awakening Ritual ราคาพิเศษ 4,000 บาท
  รับฟรีชุดเซ็ทมูลค่า 4,370 บาท
  ประกอบด้วย Tulasara Radiant Awakening Ritual 50ml,
  Invati Advanced Exfoliating Shampoo 10ml,
  Invati Advanced Thickening Conditioner 10ml
  และ Invati Advanced Scalp Revitalizer 10ml

  หมายเหตุ:
  • โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสั่งซื้อทางออนไลน์กับเซ็นทรัลเท่านั้น
  • ชุดของขวัญสมนาคุณมีจำนวนจำกัด จำกัด 1 ชุดต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
  และไม่ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
  • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *สิ้นสุดโปรโมชั่น 28 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณหมด*
  วันสิ้นสุดโปรโมชั่น: 28/06/2018