9 ตามรอยพ่อสอน
CT1-Weekend
หน้าแรก > BANK & PARTNER PROMOTION > สมาชิกบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด (Mastercard Top Spender)


เงื่อนไขการรับรางวัล Mastercard Top Spender
1. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Mastercard สะสมตลอดรายการสูงสุดระหว่างวันที่ 6 มีนาคม– 30 เมษายน 2560 ที่ www.central.co.th เท่านั้นโดยยอดใช้จ่ายสะสมต้องไม่น้อยกว่า 70,000 บาท
2. รางวัลสำหรับ Mastercard Top Spender มี 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน) ตั๋วเครื่องบินจาก Singapore Airline พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน (โดยเลือกโรงแรมในเครือ Resorts World Sentosa 1 จาก 3 แห่ง: Hard Rock Hotel / Hotel Michael / Festive Hotel) และบัตรเข้า Universal Studio Singapore, S.E.A. Aquarium และ Adventure Cove Waterpark รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท
3. ยอดซื้อสินค้าสั่งจองล่วงหน้าและสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ จะไม่ถูกคำนวณรวมในยอดใช้จ่ายสะสม
4. ยอดใช้จ่ายสะสม จะคำนวณเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น (จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 1 สิทธิ์/สมาชิกบัตรฯ/ตลอดรายการ)
5. กรณีลูกค้ามีการคืน/เปลี่ยนสินค้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทขอไม่นำมานับรวมในยอดใช้จ่ายสะสมสำหรับสิทธิ์ในการรับรางวัล Top Spender
6. ประกาศรายชื่อลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Mastercardสะสมสูงสุดตลอดรายการในวันที่ 26พฤษภาคม2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.central.co.th/store/promotion/Mastercard_topspender/ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับตามรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์
7. ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Central Online โทร. 0-2730-7777 (8.30-21.00 น.) และจะต้องติดต่อรับของรางวัลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 – 18.00 น. ที่อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 55 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
8. ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender ต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนาม 1 ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัลหรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นบริษัทฯ จะต้องแนบสำเนาเอกสาร ภพ.20 หรือ ภพ.09 พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานการรับของรางวัล)
9. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมจากการเดินทาง
11. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ หรือเปลี่ยนมือ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากรายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขการรับรางวัล Mastercard Top Spender
1. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Mastercard สะสมตลอดรายการสูงสุดระหว่างวันที่ 6 มีนาคม– 30 เมษายน 2560 ที่ www.central.co.th เท่านั้นโดยยอดใช้จ่ายสะสมต้องไม่น้อยกว่า 70,000 บาท
2. รางวัลสำหรับ Mastercard Top Spender มี 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน) ตั๋วเครื่องบินจาก Singapore Airline พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน (โดยเลือกโรงแรมในเครือ Resorts World Sentosa 1 จาก 3 แห่ง: Hard Rock Hotel / Hotel Michael / Festive Hotel) และบัตรเข้า Universal Studio Singapore, S.E.A. Aquarium และ Adventure Cove Waterpark รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท
3. ยอดซื้อสินค้าสั่งจองล่วงหน้าและสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ จะไม่ถูกคำนวณรวมในยอดใช้จ่ายสะสม
4. ยอดใช้จ่ายสะสม จะคำนวณเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น (จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 1 สิทธิ์/สมาชิกบัตรฯ/ตลอดรายการ)
5. กรณีลูกค้ามีการคืน/เปลี่ยนสินค้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทขอไม่นำมานับรวมในยอดใช้จ่ายสะสมสำหรับสิทธิ์ในการรับรางวัล Top Spender
6. ประกาศรายชื่อลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Mastercardสะสมสูงสุดตลอดรายการในวันที่ 26พฤษภาคม2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.central.co.th/store/promotion/Mastercard_topspender/ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับตามรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์
7. ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Central Online โทร. 0-2730-7777 (8.30-21.00 น.) และจะต้องติดต่อรับของรางวัลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 – 18.00 น. ที่อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 55 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
8. ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender ต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนาม 1 ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัลหรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นบริษัทฯ จะต้องแนบสำเนาเอกสาร ภพ.20 หรือ ภพ.09 พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานการรับของรางวัล)
9. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมจากการเดินทาง
11. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ หรือเปลี่ยนมือ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากรายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดCentral Online Shopping จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 24 ซ. อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง กรุงเทพ 10250 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0101552340014