หน้าแรก > BANK & PARTNER PROMOTION > บัตรเครดิต ธนาคารธนชาต

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาต ระหว่างวันนี้ – 30 เมษายน 2561

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%

ต่อที่1 รับเครดิตเงินคืน 110.- เมื่อช้อปตั้งแต่ 3,500.- ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป(1)
รับเครดิตเงินคืน 1,000.- เมื่อช้อปตั้งแต่ 12,500.- ต่อเซลล์สลิป
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
ส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการ พิมพ์ OLS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712066 (ค่าลงทะเบียนครั้งละ 3 บาท)
ต่อที่2 รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ/เซลล์สลิป(2)
(ลูกค้าที่ต้องการใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดคะแนน
(Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดิตเงินคืน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- (1)สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมในบัตรฯ เท่านั้น
- ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวันที่ทำรายการ
- การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมอยู่ในบัตรและมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับยอดใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการในวันที่ธนาคารฯดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน
- กำหนดการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายเพื่อแลกรับเป็นเครดิตเงินคืน 10% จากทุกยอดการใช้จ่าย สงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (กรณียอดใช้จ่ายต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่สามารถใช้และการเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินหลัก100 บาทขึ้นไป เศษของจำนวนเงินไม่ถึง 100 บาท ไม่สามารถนำมาแลกเพื่อเป็นเครดิตเงินคืนได้ ตัวอย่าง ยอดใช้จ่าย 5,250 บาท ตัดคะแนนที่ 5,200 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 520 บาท
- ลูกค้าที่ต้องการใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดคะแนน(Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดิตเงินคืน
- คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิต ตามจำนวนที่ทำการแลกคะแนนในวันที่เครดิตเงินคืน
- ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะปรากฎตามใบแจ้งยอดของเดือนถัดจากเดือนที่มีการทำรายการ
- กรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสำหรับทำรายการแลกรับเครดิตเงินคืนตามจำนวนเท่ากับยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนให้
- คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
- คะแนนสะสมที่ขอใช้สิทธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- (2)สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 2561
- สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทยเท่านั้น บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
- ร้านค้าที่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามตามโลโก้ที่ปรากฏในสื่อส่งเสริมการขายเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะหมายเลขบัตรฯ ที่ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS ตามที่ระบุ และได้รับ SMS ตอบกลับว่า ท่านได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมรายการ Online Supreme I ข่วง 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 2561 แล้วเท่านั้น
- การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนเฉพาะรายการที่มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไปเฉพาะรายการรูดชำระเต็มจำนวนเท่านั้นโดยจะเครดิตเงินคืนตามจำนวนแต่ละช่วงของยอดค่าใช้จ่าย/หมายเลขบัตร/เซลส์สลิป (ตามตาราง) และจำกัดการเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% สูงสุด 4,000 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
- การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันและทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
- ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะบัตรเครดิตที่ยังสถานะปกติและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน

เงื่อนไขอื่นๆ:
- สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารฯ
- การรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อย่างอื่นได้
- จำกัดเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการรับสิทธิ์กับเว็บไซต์ที่ร่วมรายการเท่านั้นโดยไม่รวมค่าปรับค่าธรรมเนียมเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการรายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์เพื่อการค้าหรือโดยทุจริต
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนดหากกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้นคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- ธนาคารฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้ากรณีสินค้ามีปัญหาแตกหักหรือชำรุดและ/หรือบริการมีปัญหาในทุกกรณีโปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770 กด 0 กด 2