New Year’s Resolution

New Year New You

เมื่อถึงปีใหม่หลายคนมักวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองและสิ่งต่างๆ รอบตัวใหม่ว่า “ฉันจะเป็นคนใหม่ต้อนรับปีใหม่แล้วนะ” ช่วงเวลาต้นปีจึงเหมาะที่จะลงมือทำสิ่งที่แพลนไว้...